Thursday, June 21, 2018
   
Text Size
Login English Version

โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน


อบรมครู โรงเรียนวัดมะเกลือ โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

ณ  โรงเรียนวัดมะเกลือ จังหวัดนครปฐม

.