Monday, January 22, 2018
   
Text Size
Login English Version

สถาบันเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ เพชรน้ำหนึ่ง


สถาบันเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ เพชรน้ำหนึ่ง จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559
ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

.

 

Login