Monday, March 19, 2018
   
Text Size
Login English Version

คณะกรรมการนโยบาย

 

udom02  Vicharn Chanika  
   
1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประธาน
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช
(นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล) 
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา  ตู้จินดา
(ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี  อดุลยานนท์
(ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส.) 
กรรมการ
5. นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี
(อดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
กรรมการ
6. ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น
(อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
กรรมการ
7. Mr.Bijaya  Rajbhandari
(ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย) 
กรรมการ
8. ทันตแพทย์กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์
(ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรรมการ
9. นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์
(หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต)  
กรรมการ
10. นางศรีศักดิ์  ไทยอารี
(ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.)
กรรมการ
11. นางสาวพิมพ์กาญจน์  เหลืองสุวรรณ กรรมการ
12. นายคชาชาญ  มงคลเจริญ กรรมการ
13. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี
(ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)
กรรมการ
14. อาจารย์ ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
(รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) 
กรรมการ
และเลขานุการ          

Login