Tuesday, April 24, 2018
   
Text Size
Login English Version

คณะกรรมการประจำสถาบัน

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี                               ประธานคณะกรรมการ    
2. อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล กรรมการ
3. นางสายสุนีย์   เบ็ญจโภคี กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์  มุสิกพันธ์ กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  เสรี กรรมการ
6. ดร.นุชนาฎ  รักษี กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ยงย่วน กรรมการ
8. อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา  นพมณีจำรัสเลิศ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร กรรมการ
10. ดร.ศรัล  ขุนวิทยา กรรมการ
11. นางมาริสา  สังขาร กรรมการ
12. นางสาวปาลิดา  ปริชญาวงศ์ เลขานุการ
13. นางสาวนฤมล  เปรมเดชา ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวเจนจิรา  ศรีงิ้วราย ผู้ช่วยเลขานุการ