Monday, May 20, 2019
   
Text Size
Login English Version

การให้บริการวิชาการศึกษาดูงานสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ขอแจ้งหลักเกณฑ์การให้บริการศึกษาดูงาน  และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-4410602-8 ต่อ 1417 คุณศุภรดา 

 

 อัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาดูงานของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว