Thursday, July 19, 2018
   
Text Size
Login English Version

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อการเป็นพลเมืองอาเซียน

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ขอเชิญครู อาจารย์  และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อการเป็นพลเมืองอาเซียน  ในวันที่  28-29  สิงหาคม  2561  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท icon_new 

 PlayEF-61

 

- โครงการและกำหนดการอบรม

- ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม

-  ที่พักระหว่างการอบรม

บันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

- สมัครอบรมออนไลน์

*** สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 0-2441-0602-10  ต่อ1417 คุณศุภรดา  ต่อ 1422 คุณปุณยวีร์

หรือโทร. 092-4145296 ***