Monday, March 25, 2019
   
Text Size
Login English Version

สมัครอบรมรายวิชา Media for Child Development สื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก (ภาคพิเศษ)

new-blueสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรายวิชา Media for Child Developmentสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก(ภาคพิเศษ) อบรมทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (รับจำนวนจำกัด) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 19 มีนาคม 2562

 Media for Child Development-62

รายละเอียดของรายวิชา

วิธีการสมัครและชำระเงิน

หนังสือเชิญอบรม

หนังสือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนะนำที่พักใกล้สถานที่จัดอบรม