Tuesday, February 19, 2019
   
Text Size
Login English Version

การอบรมเรื่องกระบวนการออกแบบเชิงความคิดและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมด้านการคุ้มครองและความปลอดภัย

ขอเชิญครู อาจารย์  พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ทำงานด้านเด็ก ผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการการออกแบบเชิงความคิดและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมด้านการคุ้มครองและความปลอดภัย,Critical thinking และ Persistence/GRIT” ในวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี (ด่วน!!รับจำนวนจำกัด)

Slide1

โครงการและกำหนดการ

ใบสมัคร

หนังสือเชิญอบรม

บันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่พักระหว่างการอบรม

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-4410602-8 ต่อ 1417 คุณศุภรดา 1422 คุณปุณยวีร์ 

มือถือ 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook : สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม