Thursday, May 24, 2018
   
Text Size
Login English Version

ครั้งที่ 1  ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “พลังบวกเพื่อเด็ก: จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย”
วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2555
ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน"
ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 


ครั้งที่ 3 ประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
เรื่อง "พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้มค่า"
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา