Monday, May 21, 2018
   
Text Size
Login English Version

มีนาคม - เมษายน 2560

 2-3

โพลเผย'ปชช.'สนับสนุนแก้ไข'พรบ.ยาสูบ'ลเผย'ปชช.'สนับสนุนแก้ไข'

พรบ.ยาสูบ'

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือสยามรัฐ ฉบับวันที่

2 มีนาคม 2560

 
 10-3  

 

ผ่าน 'พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ' กฎหมายสกัดนักสูบหน้าใหม่

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 

10 มีนาคม 2560