Monday, October 22, 2018
   
Text Size
Login English Version

เครือข่ายบริการวิชาการ

เครือข่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

เครือข่ายบริการทางวิชาการ

ภาพ : คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การพัฒนางานด้านเด็กและครอบครัวของประเทศกับบทบาทของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล" วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน ที่อยู่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2659-6399
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
618/1 ถ. นิคมมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400                    โทร. 022555850-7 
โทรสาร 022539113
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-3068746 
โทรสาร 02-3068781
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2502-6500
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2502-6500
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2502-6500
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2222-1141 - 55
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2243-2281 , 0-2243-3453
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
ถนน ลำลูกกา(คลอง 9) อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทร. 0 2221 0151 ถึง 8
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2622-3131
0 2222 6171 ถึง 5
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม. 10100
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2281-0333
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2281-0333 ต่อ 1411-1412
โทรสาร 0 2281-6438
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2281 3441 , 0 2628 6337
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
0 2281-3441, 0 2628 6337
สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2668-7123
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-628-8884 02-280-6290 02-628-8888 ต่อ 2111-2115
สำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรติดต่อ 02-6105200 fax 02-3545524 - 6
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555 โทรสาร 0-2282-5695
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2245-4310-1
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-1000
กรมอนามัย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ .เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-4000
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29.
กรมการแพทย
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 2 อาคารด้านทิศเหนือสวนสุขภาพ (ถ.สาธารณสุข 6) กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-2304 แฟกซ์ 0-2590-2311
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม 666 ชั้น 15-23 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทรศัพท์ 0-2422-8888
กรมประชาสัมพันธ์
9 ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400