ห้องสมุด Tel. 02-441-0601-8 ต่อ 1512

library-manual   new-book
library-dw001  

ห้องสมุดสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์

เวลา08.30 น. – 16.30 น.

ปิดทำการในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

space1. ลงชื่อเข้าใช้บริการห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
space2. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุด
space3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิของผู้อื่น
space4. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท หรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดัง
space5. ไม่ตัด ฉีก หรือขีดเขียนลงในทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด
space6. คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ไม่ได้ใช้บริการในที่พักหนังสือหรือที่เคาน์เตอร์บริการเมื่อใช้เสร็จแล้ว
space7. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

บริการของห้องสมุด

spaceบริการหนังสือ เป็นบริการหลักของห้องสมุดที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ มาไว้เพื่อให้บริการ และจัดเตรียมสถานที่ให้อำนวยความสะดวกต่อการอ่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความสนใจของผู้ใช้มากที่สุด

spaceบริการยืม – คืน ให้บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามระเบียบการยืมของห้องสมุดเพื่อให้ความสะดวกในการใช้ ในกรณีที่ยืมเกินกำหนด ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด


จำนวนและระยะเวลาการยืม

ประเภทสมาชิก 

จำนวน 

ระยะเวลา
(วัน)
 

ค่าปรับเกินกำหนด (บาท : วัน) 

หนังสือทั่วไป 

หนังสือสำรอง 

วิทยานิพนธ์ 

หนังสือทั่วไป 

หนังสือสำรอง/
วิทยานิพนธ์
 

อาจารย์ 

20

20

1 - 7*

1 - 20*

5

30

บุคลากรประจำ 

แพทย์ประจำบ้าน 

15

15

นักศึกษาบัณฑิต

นักศึกษาปริญญาตรี 

10

10

บุคลากรชั่วคราว 

10

10

-

สมาชิกสมทบประเภทที่ 1

5

5*ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

บริการหนังสือจอง เป็นบริการพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีที่หนังสือนั้นมีจำนวนน้อย แต่มีผู้ใช้ต้องการจำนวนมาก โดยแยกไว้ต่างหาก และมีกำหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่าหนังสือทั่วไป 

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ช่วยให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่นักศึกษาและผู้ใช้ ทั้งคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด 

บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ สามารถค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 

                  บริการขอใช้สถานที่ประชุม เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ในการขอใช้ห้องสมุดเพื่อประชุมเฉพาะกลุ่ม

 


บริการหนังสือ 

หัวข้อประกอบด้วย 

- NEW ARRIVAL BOOK 

- สืบค้น MAHIDOL LIBRARY CATALOG ( http://library.mahidol.ac.th/)

- สืบค้น ThaiLIS Union Catalog ( http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?lng=en&skin=mu)

- สืบค้น Mahidol WorldCat ( http://umahidol.worldcat.org/)

- ต่ออายุการยืม (SELE RENEW) ( https://mulinet1.li.mahidol.ac.th/patroninfo) 

- Book Delivery Request Form (http://www.li.mahidol.ac.th/form/bookreq.php)

 

บริการวารสาร 

หัวข้อประกอบด้วย 

- Mahidol Journal Index ( http://mulinet3.li.mahidol.ac.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=gsf&frm=simsch&db=MAHIDOL&skin=u)

- ฐานข้อมูล Journal Like (http://www.journallink.or.th/)

- Thai Journal Citation Index Centre (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html)
ฐานข้อมูลออนไลน์

หัวข้อประกอบด้วย 

- E-Book Database  (http://www.li.mahidol.ac.th/e-resource/ebooks.php)

- E-Databases

-Social Sciences and Humanities  (http://www.li.mahidol.ac.th/e-resource/databases_social.php)

-New E-Databases (ลิงค์ http://www.li.mahidol.ac.th/e-resource/new_databases.php)

- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 

List of e-Thesis By Faculty/Institute/College Mahidol University

  (http://www.li.mahidol.ac.th/e-thesis/list-e-thesis.php)

 

Thai Digital Collection (TDC)  (http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php)

STKS - Thai Thesis Database

 (http://www.thaithesis.org/)

Theses Collections of NRCT

  (http://www.riclib.nrct.go.th/)

 

- E- Newspapers (http://www.li.mahidol.ac.th/e-resource/newspapers.php)

 

คู่มือการใช้งาน 

หัวข้อประกอบด้วย 

- ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานทรัพยากรห้องสมุดและฐานข้อมูล (http://www.li.mahidol.ac.th/service/guide.php)

- ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานจากภายนอก 

(http://www.li.mahidol.ac.th/service/guide.php)

 

 


 
หนังสือภาษาอังกฤษ ปี 2560


 

 re1edu22 re2edu22  re3edu22  re4edu22 
 re5edu22  re6edu22  re7edu22  re8edu22
 re9edu22  re10edu22  re11edu22  re12edu22
re13edu22 re14edu22 re15edu22 re16edu22
re17edu22 re18edu22 re19edu22 re20edu22
 re21edu22  re22edu22    

 


 หนังสือภาษาไทย ปี 2560


 

 re1edu2 re2edu2   re3edu2  re4edu2
 re5edu2  re6edu2  re7edu2  re8edu2

 


 วิทยานิพนธ์ ปี 2560

 re1edu22ts re2edu22ts  re3edu22ts  re4edu22ts 
 re5edu22ts  re6edu22ts  re7edu22ts  re8edu22ts
 re9edu22ts  re10edu22ts  re11edu22ts  re12edu22ts
re13edu22ts