Friday, October 20, 2017
   
Text Size
Login English Version

คลินิกวัยทีน

alt

รองศาสตาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่น

02

somboon

นายแพทย์สมบูรณ์   หทัยอยู่สุข

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

02

r2

อ.ดร.พัชรินทร์  เสรี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน : สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

02

mon

นางมะลิรมย์  หัสดินรัตน์

นักจิตวิทยา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

02

 


 

            วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างมาก รวมจนถึงความรู้สึกนึกคิด ซึ่งเป็น

วัยหัวเลี้ยวหัวต่อไปสู่วัยผู้ใหญ่ ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะของ

ชีวิตที่สำคัญ ที่จะนำไปใช้เป็นรูปแบบของการดำรงชีวิตจริงในอนาคตต่อไป ทั้งทางด้าน พฤติกรรม

คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนค่านิยมต่างๆ โดยมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และมีผลกระทบอย่าง

มากมาย เช่น ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ค่านิยมของสังคม การรับเอา

ขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมทางโลกซีกตะวันตก และยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ล่อแหลมให้วัยรุ่น วัยแห่ง

การเปลี่ยนแปลงนั้น พัฒนาและเจริญเติบโตไปผิดทาง ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย เช่น

ปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่น (Teenage pregnancy) , ปัญหาการติดยาเสพติด , ปัญหาการ

ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ , ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น นับวันปัญหาต่างๆ

เหล่านี้ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

 

            จากการที่วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและ

ทางจิตใจ ไม่ได้รับการแก้ปัญหา และดูแลด้วยองค์รวมทั้งหมด และในโอกาสที่ราชวิทยาลัยกุมาร

แพทย์ แห่งประเทศไทย ได้ขยายขอบเขตการดูแลเด็กของกุมารแพทย์ถึง 18 ปี และได้มีการจัดตั้ง

อนุกรรมการ Adolescent Health เพื่อครอบคลุมการดูแลวัยรุ่นได้ดียิ่งขึ้น กุมารแพทย์จึงควรมี

บทบาทในการดูแลวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจึงจัดให้บริการคลินิก

สุขภาพวัยทีนขึ้น

 

 

บริการในคลินิกวัยทีน                                                                                                 

1. การรู้จักตนเอง (กายภาพ)

1.1 ร่างกาย ชั่งนำ้หนัก วัดส่วนสูง คำนวณ BMI

1.2  ตรวจระดับความหนาของชั้น ไขมัน      

1.3  การเจริญเติบโตและการดูแลตัวเอง

1.4  ความรู้เรื่องยาทำสวย และเวชสำอาง     

1.5  โรคผอม (มีด้วยหรือ)

                 01.1 

 

2. เรื่องของหญิงๆ ชายๆ

 

2.1  ความรู้ทั่วไป : รูปร่างและการเปลี่ยนแปลง เรื่องสิวสิว

2.2  ารให้คำปรึกษาสุขภาวะทางเพศและการคุมกำเนิด

2.3  การให้คำปรึกษาเรื่องความรัก

 

3. สุขภาวะทางใจ                           

3.1 เรามีความเครียดระดับไหน

3.2 นอนไม่หลับทำอย่างไร

3.3 สัมพันธภาพกับเพื่อนต่างเพศ

3.4 ทำไมอารมณ์ผิดปกติง่าย ปกติหรือเปล่า

3.5 พูดกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่องทำอย่างไรดี

3.6 เศร้า!!!! แฟนบอกเลิก

3.7 แอบชอบเพศเดียวกัน ผิดปกติ?

3.8 ปรับตัวเข้ากับ room mate ไม่ได้สักที 

3.9 ช่วยด้วยฉันวิตกทุกเรื่องเลย

     20140723_092327     

4. เทคโนโลยีกับวัยรุ่น

4.1 การใช้สื่ออย่างเหมาะสม

4.2 ภัยที่มากับสื่อ

 

5. โภชนาการและภัยเรื่องยา

5.1 ยาลดความอ้วน

5.2 ยาทำสวย : gluta

 

6. ปรึกษาปัญหาการเรียนและอาชีพ

6.1 ที่ฉันอยู่มันเป็นคณะที่ใช่หรือเปล่า?

6.2 ตะกายมีน ทำไงดี

6.3 จบแล้วจะไปไหนดี

20140723_092424

alt    ติดต่อ/นัดหมาย   alt

MU-Friend กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 0-2849-4504, 0-2849-4512    
 
ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น.-16.00 น.
  
หรือ
 
คลินิกเด็กและวัยุ่น ชั้น 2 ห้อง 1213 อาคารปัญญาวัฒนา
 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

โทร. 0-2441-0602-8 ต่อ 1208  มือถือ 094-954-1014  
 
ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00–12.00 น.
 
                  kapook_9532_1kapook_9532_1kapook_9532_1kapook_9532_1kapook_9532_1
  แผนที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ภายในม.มหิดล
map NICFD
 

Login