Friday, October 20, 2017
   
Text Size
Login English Version

คลินิกวัยเรียน

คลินิกคู่ใจวัยเรียน
 
อ.พญ.หัทยา ดำรงค์ผล : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
02
 
0070
นางอรพินท์  เลิศอวัสดาตระกูล : นักจิตวิทยา
02
 
 
บริการในคลินิกวัยเรียน
 
• ปรึกษาปัญหาจิตเวชในวัยเรียน ปัญหาพฤติกรรม ดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว เกเร  ปัสสาวะรดที่นอน

• โรคทางอารมณ์ โรคซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน โรคของความวิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ    
 
• ความผิดปรกติของการเรียนรู้ โรคสมาธิสั้น อาการกลัวโรงเรียน

• ทดสอบทางเชาวน์ปัญญาและด้านการเรียน
 
   
 โดยให้บริการทั้ง 
         
         - เด็กและวัยรุ่น 
         
         - ผู้ปกครองและครอบครัว 
         
         - คุณครู/อาจารย์และทีมงานของโรงเรียน 
         
         - ทีมฝ่ายการปกครองส่วนท้องถิ่น

 
รูปแบบบริการ
 
     - แบบเดี่ยว
  
    - บริการบรรยาย/อภิปรายทั้งภายในและภายนอกสถาบันเฉพาะสำหรับโรงเรียนหรือสถาน
 
ศึกษาที่สนใจ
 
 
 
สถานที่การให้บริการ
 
     - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 
    - ภายนอกสถาบัน สำหรับเฉพาะโรงเรียน / สถานศึกษาที่สนใจ
 
 
วันเวลาของการให้บริการ
  
      ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.
 

ขั้นตอนการรับบริการ
 
1. ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวผู้มารับบริการคลินิกพฤติกรรมและอารมณ์เด็กจากเวปไซต์
 
หรือรับเอกสารด้วยตัวเองที่ชั้น 2 ห้อง 1213 อาคารปัญญาวัฒนา
 
 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำเอกสารส่งคลินิกพัฒนาการเด็ก 3 วิธี

    2.1 นำส่งด้วยตัวเองที่ชั้น 2 ห้อง 1213 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันฯ

    2.2 ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-441-0167

    2.3 ทางไปรษณีย์

                                  คลินิกเด็กและวัยรุ่น (ส่ง OPD Card)

                         สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล

                999 พุทธมณฑลสาย 4  ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

 

3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายวัน เวลา ที่มารับบริการ

4. เมื่อได้วันเวลานัดแล้วควรมาให้ตรงกับ วันและเวลาที่นัดในกรณีที่ไม่สามารถมาได้

กรุณาโทรแจ้งกลับเจ้าหน้าเพื่อขอวันนัดใหม่ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่ขอรับ

บริการแล้ว

5. ติดต่อรับบริการที่ชั้น 2 ห้อง 1213 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันฯ

 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4410602-8 ต่อ 1202  

  หรือ 094-461-2407

                    kapook_9532_1kapook_9532_1kapook_9532_1kapook_9532_1kapook_9532_1

  แผนที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ภายในม.มหิดล

map NICFD

  

 
 

Login