Wednesday, August 15, 2018
   
Text Size
Login English Version

image image image image
แถลงข่าวบทเรียนกรณีเด็กตกตึก และเด็กตายในเนอสเซอรี่
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ “บทเรียนกรณีเด็กตกตึก และเด็กที่เสียชีวิตในเนอสเซอรี่” ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
แถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 “รักต้องเลิก (บุหรี่)”
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ร่วมจัดงานแถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 “รักต้องเลิก (บุหรี่)”
รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมจาก ป.ป.ส.
ป.ป.ส. สร้างขวัญและกำลังใจ! มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ให้กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายหัวข้อ บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือเด็ก : การดูแลด้านจิตใจและสภาวะทางอารมณ์”
วันที่ 8 พค 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม. อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือเด็ก : การดูแลด้านจิตใจและสภาวะทางอารมณ์”

ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Banner  update

training

banner child space