Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

image image image image image image image
ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี กับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้รับรางวัลผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทรางวัลหนึ่งทศวรรษของการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ของกระทรวงสาธารณสุข
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
   เนื่องในโอกาสฉลองครอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "EF ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดเด็กไทยในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 24 - 25  มกราคม 2562  เวลา 08.00 - 16.30 น. อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
ผศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร
ผศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในงาน The 1st International Seminar on Family and Consumer Issues in Asia 2018 จัดโดย Department of Family and Consumer Sciences, Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University in Association with IAFCS (Indonesian Association of Family and Consumer Sciences)
Mahidol Friends จัดเสวนา มาเข้าใจโรคซึมเศร้า และดูแลใจเรา…ไปด้วยกัน

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คุณอรณิชชา เพ็ญวรรณ นักจิตวิทยา และ คุณอินทิรา (ทราย) เจริญปุระ นักแสดง มาร่วมเสวนา กับ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล มาเข้าใจโรคซึมเศร้า และดูแลใจเรา…ไปด้วยกัน
เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ของสถาบัน
แถลงข่าวบทเรียนกรณีเด็กตกตึก และเด็กตายในเนอสเซอรี่
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ “บทเรียนกรณีเด็กตกตึก และเด็กที่เสียชีวิตในเนอสเซอรี่” ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมจาก ป.ป.ส.
ป.ป.ส. สร้างขวัญและกำลังใจ! มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ให้กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Banner  update

training

banner child space