You are here: Home รายละเอียดการประชุม หลักการและเหตุผล

top4

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน”
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 


 

1. ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน”

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

3. หลักการและเหตุผล

ภายในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศ จะร่วมกันจัดตั้งประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community : AC) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ด้านคือ 1) ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปราศจากภัยคุกคามด้านการทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆ 2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาประชาชนในอาเซียนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ และ 3) ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและให้สวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและการลดช่องว่างทางการพัฒนา จะเห็นได้ว่า ประชาคมอาเซียนจะเป็นการรวมตัวกันในทุกมิติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการติดต่อสัมพันธ์กันมากขึ้น เช่น ทำธุรกิจการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมร่วมกัน มีการโยกย้ายแรงงาน เทคโนโลยี การศึกษา การฝึกอบรม มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อาทิ ภาษา ศาสนา ขนบประเพณีและวิถีชีวิต ระหว่างประชาชนต่างกลุ่มเชื้อชาติวัฒนธรรมมากขึ้น

การพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย นับเป็นภารกิจที่จำเป็นและสำคัญยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมอาเซียนในอนาคต เพราะการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จำเป็นต้องอาศัยคนของประชาคมอาเซียนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรู้ดี มีสติปัญญาดี มีทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะในการประกอบอาชีพการงาน มีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี มีทักษะทางสังคม สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างจากตนได้อย่างดี ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยทุกประเทศในประชาคมอาเซียน เชื่อว่า การพัฒนามนุษย์ (Human Development) คือภารกิจร่วมกันของทุกประเทศที่จะต้องกระทำให้บรรลุผล เพื่อลดช่องว่างของคุณภาพคนในประชาคมอาเซียนให้เหลือน้อยที่สุด และสุดท้ายมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนของทุกประเทศในประชาคมอาเซียน เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตของประชาคมอาเซียนต่อไป

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ภายใต้ความคาดหวังของสังคมให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเด็กและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวไปยังคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้พัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวของตนให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป ตลอดระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นต้นมา สถาบันได้พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเด็กและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวในรูปแบบต่างๆ ตลอดมา

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน” พร้อมๆ กับการฉลองครบรอบการก่อตั้งสถาบันมาเป็นเวลา 15 ปี ครั้งนี้จึงถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ทั้งในด้านเนื้อหาที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมเด็กไทยให้มีความพร้อม มีคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ในส่วนด้านรูปแบบถือว่าเป็นครั้งแรกที่สถาบันเปิดรับบทความวิจัยจากบุคคลทั่วไปไห้มานำเสนอข้อมูล ข้อค้นพบที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย เพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งหวังให้การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นเวทีกลางของการนำเสนอความรู้ทางด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ต่อไป

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.1 เพื่อเป็นเวทีกลางให้กับผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งระดับนโยบาย ระดับนักวิชาการและนักปฏิบัติการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย ให้พร้อมสำหรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

4.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ให้พร้อมสำหรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเจตคติที่ดี และทราบแนวทางการปฏิบัติต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชนและครอบครัว

5.2 เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย หรือการปฏิบัติการทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคล เกี่ยวกับการให้การศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

 

เกี่ยวกับเรา